fbpx
 

Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME METNİ

 

Değerli Müşterilerimiz, Çalışanlarımız, Ziyaretçilerimiz;

 

WTD TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (WTD) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K.) uyarınca ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizleri, kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesine ilişkin süreç doğrultusunda bilgilendirmek istiyoruz.

 

1-Veri Sorumlusunun Kimliği

K.V.K.K. uyarınca muhatap “Veri Sorumlusu” İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 188291 / 5 sicil numarası ile kayıtlı, ……………………….Mersis numaralı, şirket merkezi Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi No:81/4 Ataşehir /İSTANBUL adresinde bulunan WTD TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’dir.

 

2- Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Tarafınıza ait kişisel bilgiler; Web sitemize vermis olduğunuz bilgiler ile sair mağazalardan yaptığınız alışverişler, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, iş yerlerimizi ziyaretiniz gibi  birçok kaynaktan toplanmaktadır. WTD’den mal veya hizmet satın almanız veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden; kimlik verileri (ad, soyad, TC kimlik numarası/pasaport numarası,) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri, IP adresi v.s.) ile özel nitelikli kişisel verilerinizi (kan gurubu, boy, kilo vs.), WTD’nin faaliyet alanı kapsamında satın aldığınız ürüne ilişkin veriler, yine mağazaları başta olmak üzere sair mağazalarda güvenlik amacı ile bulunan güvenlik kameraları aracılığı ile alınan görsel ve işitsel verileriniz, WTD tarafından, K.V.K.K. m.5./f.2.’de belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ve zorunlu meşru menfaatler kapsamında işlendiğini belirmek isteriz.

Ayrıca, cinsiyet, doğum tarihi ve kıyafetler dahil her türlü ürüne ilişkin alışveriş alışkanlığı, tercih, zevk ve beğeniler, beden verileri, konum verileri, banka hesap bilgileri, meslek verileri, eğitim verileri, finansal veriler, aile bireyleri verileri, web sitesi kullanımınız sonucu toplanan dijital iz verileriniz, gizliliklerinin korunması için gereken tedbirler alınmak üzere; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, ürün ve hizmet çeşitliliğimizin geliştirilebilmesi ve hizmet sağlanabilmesi, satın aldığınız/ilgilendiğiniz ürünler ile ilgili olarak otomatik sistemler aracılığı ile kişisel ürün alışkanlıklarınız hakkında analiz yapılarak, bu kapsamdaki müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz için çeşitli rapor, analiz ve çalışmaların hazırlanması ve sunulması amaçlarıyla temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile, iş ortakları, tedarikçileri, servis sağlayıcıları tarafından da kullanılmak üzere; ayrıca ancak özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi ile diyet ve diğer hizmetlerimizin verilebileceği ve bu doğrultuda açık rızanıza istinaden Veri Sorumlusu sıfatıyla tarafımızca işlenmekte ve saklanmaktadır.

 

3- Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuki Sebepler

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz ve yukarıda ifade edilen gerekçelerin yanı sıra; açık rızanız, sözleşmenin ifası, hakkın tesisi, ticari/mali/hukuki sorumlulukların yerine getirilebilmesi ve/veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda işlenmektedir.

Şayet daha önceden alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse; yukarıda belirtilen ve kanunun 5/2 maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği rızanızı talep edeceğiz.

 

4- Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı

Mağazalarımız, web sitelerimiz, mobil aplikasyonlarımız üzerinden, doğrudan sizlerden alınan ve şirketimiz tarafından hukuka uygun biçimde çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verileriniz mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içindeki ve dışındaki kurumlar ve iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir.

 

5- Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizden kamuoyu ile paylaşılmış/paylaşılacak olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda ve İlgili kişi başvuru prosedüründe düzenlenen yöntemlerle ( Veri Sahibine Başvuru Usulleri Tebliği esas alınmıştır) ve aynı web adresinde yayınlanan Kişisel Veri Başvuru Formunu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge veya e-posta suretiyle yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde tarafımıza iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Saygılarımızla.